Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής είναι οι εξής:

  1. Η πιστή τήρηση και εφαρμογή της εθνικής τουριστικής στρατηγικής του εποπτεύοντος Υπουργείου για την προβολή και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και ο συντονισμός των υπηρεσιών.
  2. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων στρατηγικής επικοινωνίας και δράσεων και η υλοποίησή τους σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ ανά τουριστικό προϊόν, γεωγραφική περιοχή και αγορά – στόχο, που έχουν εκπονηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της χώρας διεθνώς.
  3. Η παρακολούθηση και τήρηση της εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων και διοικητικών μεταρρυθμίσεων καθώς και ο συντονισμός των υπηρεσιών.
  4. Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ετήσιου προϋπολογισμού εντός του πλαισίου του δημοσιονομικού προγράμματος καθώς και των κατευθύνσεων και οδηγιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.
  5. Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μέριμνα για την εκπαίδευσή του.
  6. Ο ετήσιος προγραμματισμός προβολής και προώθησης, η συλλογή στοιχείων, η αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών, με στόχο την αύξηση του τουριστικού μεριδίου στις παραδοσιακές και νέες αναπτυσσόμενες αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της τουριστικής αγοράς και το διεθνή ανταγωνισμό.
  7. Η παροχή τεχνογνωσίας, η ενημέρωση και ο συντονισμός των Περιφερειών της χώρας για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας και προβολής του εθνικού τουριστικού προϊόντος εγχώρια και διεθνώς.
  8. Η υποστήριξη των πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη των συνεργιών με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  9. Η παρακολούθηση του διεθνούς ανταγωνισμού, των νέων καινοτόμων προϊόντων καθώς και των νέων τεχνολογιών για την βέλτιστη αξιοποίηση αυτών προς επίτευξη των στόχων της εθνικής τουριστικής στρατηγικής που χαράσσει το εποπτεύον Υπουργείο.

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής : Λαζαρίδου Σοφία

This site is registered on wpml.org as a development site.