Υποβολή αιτήματος και δικαιολογητικών

Τα αιτήματα φορέων για οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ σε συγκεκριμένη δράση / εκδήλωση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω δράσης / εκδήλωσης, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος αξιολόγησης του αιτήματος και τήρησης των διοικητικών διαδικασιών.

Το δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται:

είτε ταχυδρομικά προς

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΣΟΧΑ 7

11521 ΑΘΗΝΑ

είτε  στα email

grammateia_genikou@gnto.grgram_publicrelations@gnto.gr

Δικαιολογητικά

1.Α Καταστατικό του φορέα καθώς και Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ή ΓΕΜΗ στο οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του φορέα καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού.

1.Β Πράξη Δ.Σ. του φορέα συγκρότησης σε σώμα/ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση ύπαρξης Δ.Σ.)

1.Γ Αναλυτικό Προϋπολογισμό της δράσης/ εκδήλωσης (νομίμως υπογεγραμμένο με σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα)

2.  Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά του Ν. 4129/2013, άρθρο 41, όπως ισχύει, τόσο για κερδοσκοπικούς όσο και για μη κερδοσκοπικούς φορείς, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 4820/2021 ΦΕΚ130/Α/23-7-2021 «Οργανικός Νόμος Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» στο πλαίσιο αξιολόγησης  και αποδοχής αιτημάτων για οικονομική συμμετοχή ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων ή  αγοράς χορηγικού πακέτου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που διοργανώνουν δράσεις/εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος οφείλουν να υποβάλλουν στον ΕΟΤ (Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων –Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων)  αντί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα  δικαιολογητικά και παραστατικά του άρθρου 180 του ν. 4820/2021 ΦΕΚ130/Α/23-7-2021 τα οποία δεν διαφοροποιούνται με την νέα νομοθετική ρύθμιση (αλλάζει μόνο ο φορέας υποβολής των δικαιολογητικών). 

Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν με ξεχωριστή αίτηση προς τον ΕΟΤ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των αιτημάτων τους καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση του  νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι: «τα υποβληθέντα  δικαιολογητικά είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 180 παρ. 1 του νόμου 4820/2021». Το ίδιο ισχύει και για τους υπόχρεους των διατάξεων του Κεφ. ΙΑ΄ του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) δηλαδή  για τους Μη Κερδοσκοπικούς φορείς .

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η εγκύκλιος 9332/1-8-2019  (ΑΔΑ: 6ΓΔΘ469ΗΙΖ-3Δ0)   Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 

3. Ανάρτηση απολογιστικών στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με το Ν. 4305/14, άρθρο 16 από Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς. Ο φορέας πρέπει να καταθέσει με την υποβολή του αιτήματος και αντίγραφο των αναρτημένων δαπανών του από τον πίνακα του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων, ως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά

Α. Καταστατικό του φορέα με όλες τις τροποποιήσεις αυτού.

1Α. Πιστοποιητικό   του Πρωτοδικείου ή ΓΕΜΗ στο οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του φορέα καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού. Στην περίπτωση ύπαρξης Πληρεξούσιου περί ορισμού προσώπου που θα ενεργήσει εκ μέρους του φορέα για την κατάθεση αιτήματος, δικαιολογητικών, επικοινωνίας με τρίτους, κλπ. και αν το αναφερόμενο Πληρεξούσιο έχει συνταχθεί σε παλαιότερο χρόνο (π.χ. δύο έτη πριν) τότε θα πρέπει να φέρει σφραγίδα συμβολαιογράφου που θα βεβαιώνει ότι δεν έχει ανακληθεί και ισχύει. 

Όταν στο καταστατικό αναφέρεται η συμμετοχή ξένης εταιρείας με ποσοστό πάνω από 50% θα προσκομίζονται νομιμοποιητικά στοιχεία της ξένης εταιρείας.

1Β. Πράξη Δ.Σ. του φορέα συγκρότησης σε σώμα / ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου

1Γ. Αναλυτικό Προϋπολογισμό της δράσης/εκδήλωσης με έξοδα και έσοδα. Ο αναλυτικός οικονομικός προϋπολογισμός της διοργάνωσης θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός, να αποτυπώνει με σαφήνεια τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την δράση /εκδήλωση ανά κατηγορία και να είναι υπογεγραμμένος από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (σύμφωνα με το Καταστατικό του) και με σφραγίδα του φορέα. Στην περίπτωση που στην δράση / ενέργεια υπάρχουν συνδιοργανωτές τότε θα πρέπει να κατατεθεί στον ΕΟΤ το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή η Σύμβαση (ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά ή Συμβάσεις), στην οποία θα αποτυπώνεται τι αναλαμβάνει όσον αφορά στο οικονομικό κόστος, ο κάθε διοργανωτής.

Σε περίπτωση που ο φορέας υποστηρίζει με δικά του έξοδα μόνο τη δράση πρέπει να καταθέσει στον ΕΟΤ Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ρητά ότι ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει εξ ΄ολοκλήρου το κόστος διοργάνωσης της δράσης/εκδήλωσης.

Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους πόρους

Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς από τους οποίους επιχορηγήθηκαν ή χρηματοδοτήθηκαν, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν, εφόσον είναι μικρότερη του εκατό τοις εκατό (100%) των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.

Κατά συνέπεια ο φορέας πρέπει να καταθέσει:

1. Αίτημα αναλυτικού οικονομικού απολογισμού προηγούμενου έτους, που θα αφορά στην συνολική οικονομική δραστηριότητα του φορέα.

2. Αίτημα αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, που θα αφορά στη συνολική οικονομική δραστηριότητα του φορέα. 

Στην περίπτωση που ο φορέας έχει επιχορηγηθεί από φορέα Γενικής Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να κατατεθεί στοN Ε.Ο.Τ. επιπλέον ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν.

Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  για την αξιολόγηση των αιτημάτων τους  καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση του  νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι: «τα υποβληθέντα  δικαιολογητικά είναι τα οριζόμενα  στο άρθρο  180 παρ. 1 του νόμου 4820/2021».  Το ίδιο ισχύει και για τους υπόχρεους των διατάξεων του Κεφ. ΙΑ΄ του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) δηλαδή  για τους Μη Κερδοσκοπικούς φορείς .

Στην περίπτωση που ο φορέας δεν έχει επιχορηγηθεί από φορέα Γενικής Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο έτος, τότε θα πρέπει να καταθέσει πέραν των ανωτέρω 1 και 2 και Υπεύθυνη Δήλωση στον ΕΟΤ στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι κατά το προηγούμενο έτος ο φορέας δεν έχει επιχορηγηθεί για δράση του από φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

3. Ο φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά το ποσό με το οποίο έχει επιχορηγηθεί για δράση του από το έτος 2015 και μετά, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ ετησίως, καθώς και από ποιους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση θα βεβαιώνεται η ανάρτηση απολογιστικών στοιχείων δαπανών με αναφορά των νόμιμων παραστατικών, του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του προγράμματος Διαύγεια.

 Κατά την υποβολή του αιτήματος και εφόσον ο φορέας έχει επιχορηγηθεί από φορέα Γενικής Κυβέρνησης οφείλει να υποβάλλει και αντίγραφο των αναρτημένων δαπανών του από το Μητρώο Επιχορηγούμενων φορέων.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα ελέγξει το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα και τα επισυναπτόμενα αντίγραφα προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων .

Στην περίπτωση που ο φορέας που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4305/2014 δεν έχει επιχορηγηθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να καταθέσει στον ΕΟΤ Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα προς τρίτους, στην οποία θα βεβαιώνει τα ανωτέρω.

  • Η κατάθεση που αφορά στα ανωτέρω είναι υποχρεωτική προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα του φορέα – διοργανωτή. Χωρίς την κατάθεση των ανωτέρω δεν είναι δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση του αιτήματος του φορέα.
  •  Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να είναι  υπογεγραμμένες από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα συμφωνα με το Καταστατικό του  και θεωρημένες σύμφωνα  με τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 
 
 
 
This site is registered on wpml.org as a development site.